class documentation

Undocumented

Method __init__ Undocumented
Method __repr__ Undocumented
Method finish Undocumented
Method format Undocumented
Instance Variable args Undocumented
Instance Variable command Undocumented
Instance Variable continuation Undocumented
Instance Variable defer Undocumented
Instance Variable lines Undocumented
Instance Variable wantResponse Undocumented
Constant _1_RESPONSES Undocumented
Constant _2_RESPONSES Undocumented
Constant _OK_RESPONSES Undocumented
def __init__(self, command, args=None, wantResponse=(), continuation=None, *contArgs, **contKw): (source)

Undocumented

def __repr__(self) -> str: (source)

Undocumented

def finish(self, lastLine, unusedCallback): (source)

Undocumented

def format(self, tag): (source)

Undocumented

Undocumented

Undocumented

continuation = (source)

Undocumented

Undocumented

Undocumented

wantResponse = (source)

Undocumented

_1_RESPONSES: tuple[bytes, ...] = (source)

Undocumented

Value
(b'CAPABILITY', b'FLAGS', b'LIST', b'LSUB', b'STATUS', b'SEARCH', b'NAMESPACE')
_2_RESPONSES: tuple[bytes, ...] = (source)

Undocumented

Value
(b'EXISTS', b'EXPUNGE', b'FETCH', b'RECENT')
_OK_RESPONSES: tuple[bytes, ...] = (source)

Undocumented

Value
(b'UIDVALIDITY',
 b'UNSEEN',
 b'READ-WRITE',
 b'READ-ONLY',
 b'UIDNEXT',
 b'PERMANENTFLAGS')